Jan Gemrot

Jan Gemrot first drew attention upon his addmission to the Academy of Fine Arts in Prague. Due to his remarkable talent he was given a special exception to enter the Zdeněk Berans Artists Workshop (classical painting) after the third grade at the College and High art school of Vaclav Hollar. During the course of his studies, Mr. Gemrot was given several solo exhibitions in addition to participating in a number of group shows. His diploma work, a series entitled "Kidnapping" was bought by COLLETT Prague | Munich for their collection. Since 2011 his work is part of permanent collection of National gallery in Prague,
Aleš South Bohemian Gallery, Felix Jenewein gallery of city Kutná Hora, collection of townhall Praha 3, collection of city Chrudim, Fait gallery collection, dvorakSec contemporary and Museum of young art.

The art of Jan Gemrot is a psychological excursion into the troubles of contemporary society., it is also their synthesis. He approaches the themes of his drawings with a realistic, or rather a hyper-realistic denotation, often punctuated by his particular gestic and expressive technique. Using concrete visual elements, his work tackles and presents otherwise hard-to-grasp feelings and atmospheres, which he delivers with strong psychological impact. His brilliant graphic presentation develops a story that always contains an untold element, which encourages each viewer to project their own personal viewpoint into the work. The urgency of his artistic testimony cannot be ovelooked. Mr. Gemrot creates work that connects a masterly painters virtuosity with intense, shocking substance that is played out on several interpretive levels. His conceptual thinking makes Jan Gemrot one of the leading artists of the contemporary art scene.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,
curator of Collection of Modern and Contemporary Art of National Gallery in Prague

biography

MgA. Jan Gemrot
painter
* 25. 11. 1983, Czech Republic

Jan Gemrot hat die Aufmerksamkeit auf sich schon bei der Aufnahmeprüfung für die Akademie bildender Kunst in Prag gezogen. Dank seinem außergewöhnlichen Talent wurde ihm die Ausnahme erteilt und er hat also schon nach drittem Schuljahr der Václav Hollar Mittelschule bildender Kunst ins Atelier klassischer Gemälde von Zdeněk Beran angetreten. Schon während seines Studiums hatte er seine ersten Einzelausstellungen und er hat auch an vielen Gruppenausstellungen teilgenommen. Seine Diplomarbeit – der Zyklus „Entführung“ wurde in die Sammlung der Gegenwartskunst COLLETT Prague | Munich angekauft. Seit 2011 ist er auch in den Sammlungen von Nationalgalerie in Prag vertreten, National gallery in Prague,
Aleš South Bohemian Gallery, Felix Jenewein gallery of city Kutná Hora, collection of townhall Praha 3, collection of city Chrudim, Fait gallery collection, dvorakSec contemporary and Museum of young art.

Das Werk von Jan Gemrot ist eine Synthese oder eine psychologische Exkursion in die Probleme von gegenwärtiger Gesellschaft. Jan Gemrot tritt die Themen seinen Gemälden mit dem realistischen oder eher hyperrealistischen Ausdruck heran, der manchmal mit der gestischeren, mehr expressiven Handschrift unterbrochen wird. Mittels einem konkreten visuellen Element strebt er nach dem Ausdruck von schwer erfassbarem Gefühl und Atmosphäre, also nach einer starken psychologischen Wirkung des Bildes. Mit seiner brillanten bildkünstlerischen Darbietung entfaltet er eine Geschichte, in der aber immer etwas unausgesprochen für die Projektion des persönlichen Standpunkts des Zuschauers bleibt. Die Verbindung von seiner meisterhaften malerischen Virtuosität mit intensivem, fast schockierenden Inhalt, der in mehreren Interpretationsebenen ertönt wird, zusammen mit konzeptuellem Denken stellt den Jan Gemrot auf eine der führenden Positionen auf der gegenwärtigen jungen Kunstszene.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,
Kuratorin von Sammlung der Modern- und Gegenwartskunst Nationalgalerie in Prague

biography

MgA. Jan Gemrot
Maler
* 25. 11. 1983, Tschechische Republik

Jan Gemrot na sebe upozornil už u přijímacího řízení na Akademii výtvarných umění v Praze. Díky jeho mimořádnému talentu mu byla udělena výjimka, a nastoupil tak na Akademii do ateliéru klasické malby Zdeňka Berana již po ukončení třetího ročníku střední Výtvarné školy Václava Hollara. Již za studia několikrát vystavoval na samostatných výstavách a také se zúčastnil velké řady výstav skupinových. Jeho diplomová práce – cyklus ,,Únos” byla zakoupena do sbírky současného umění COLLETT Prague | Munich. Od roku 2011 je zastoupen i ve sbírkách Národní galerie v Praze, National gallery in Prague,
Aleš South Bohemian Gallery, Felix Jenewein gallery of city Kutná Hora, collection of townhall Praha 3, collection of city Chrudim, Fait gallery collection, dvorakSec contemporary and Museum of young art.

Tvorba Jana Gemrota je syntézou či psychologickou exkurzí do problémů současné společnosti. Gemrot přistupuje k tématům obrazů s realistickým, či spíše hyperrealistickým projevem, jenž je někdy přerušován gestičtějším, expresivním rukopisem. Prostřednictvím konkrétního vizuálního prvku usiluje o vyjádření těžko uchopitelného pocitu a atmosféry, tedy o silné psychologické působení obrazu. Svým brilantním výtvarným podáním rozvíjí příběh, v němž však vždy zůstává něco nedořčeno pro projekci divákova osobního stanoviska. Naléhavost jeho umělecké výpovědi je nepřehlédnutelná. Propojení mistrovské malířské virtuozity s intenzivním, až šokujícím obsahem rozehraným v několika interpretačních rovinách, spolu s konceptuálním uvažováním staví Jana Gemrota na jednu z předních pozic současné mladé umělecké scény.

PhDr. Rea Michalová, Ph. D.,
kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze

biography

MgA. Jan Gemrot
malíř
* 25. 11. 1983, Česká Republika